กรมการข้าว นำสื่อเยี่ยมชมนาแปลงใหญ่กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ดูชีวิตเกษตรกร

“กรมการข้าว” นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมนาแปลงใหญ่ กำแพงเพชร-นครสวรรค์ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีทุกด้าน ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าว สร้างรายได้สู่ความเข้มแข็ง

สล็อตออนไลน์

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร และชมการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม และคณะให้การต้อนรับนายทรรศนะ กล่าวว่า โครงการนาแปลงใหญ่ได้รับความนิยมจากชาวนาเป็นอย่างมาก โดยมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมการข้าว มุ่งหวังให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่หากกลุ่มชาวนาไม่เข้มแข็ง เศรษฐกิจก็ไปไม่รอด ดังนั้น กรมจะต้องคิดค้นและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพจำหน่ายให้กับกรมการข้าว และส่งเสริมให้ชาวนาทั่วประเทศผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้สำหรับใช้เอง โดยเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เพราะชาวนาคือเป้าหมายหลักของกรมฯ ขอยืนยันว่าพร้อมที่จะดูแลชาวนาทุกกลุ่มทั่วประเทศให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

jumboslot

นายทฤษฏี เพชรมะลิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาประณีตแบบแม่นยำ ใช้วิธีปักดำทั้งหมด คุมวัชพืชด้วยน้ำ มีกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการข้าวได้ให้การสนับสนุนโดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยเน้นการผลิตข้าวอินทรีย์ ยึดหลักซื่อสัตย์ ยุติธรรม สะอาด ปลอดภัย โดยพยายามฟื้นฟูธรรมชาติที่เสียไปให้กลับมามีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์อย่างเช่นอดีต มีการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้าน และเด็กนักเรียนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม จึงกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวปลอดภัยโดยเฉพาะข้าวโภชนาการสูง เช่นข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ แหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด มีสมาชิกประมาณ 120 คน มีการเรียนรู้พัฒนากลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดของชุมชนอย่างเป็นระบบ สมาชิกมีการพยายามเรียนรู้ด้วยตนเองและจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งที่ได้รับมาจากกรมการข้าวและหน่วยงานภาคีที่เข้ามาส่งเสริม ทางกลุ่มมีการบริหารจัดการสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างยุติธรรม เช่นการประกันราคาข้าวให้ในราคาสูง เพื่อสร้างแรงจูงใจและมีความตั้งใจในการเพาะปลูก มีการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักการ ทำให้สมาชิกมีความขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต่อยอดมาถึงการทำวิสาหกิจในชุมชน โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการแปรรูปเป็นน้ำมันรำข้าว สบู่ก้อน ครีมอาบน้ำ แชมพู โลชั่น ครีมบำรุงผิว นำปลายข้าวมาแปรรูปเป็นแป้งเพื่อทำเส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมครก คุกกี้ เป็นต้น

เครดิตฟรี

ด้านนางสาวสมจิตร โพธิวิจิตร ประธานศูนย์นาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม เปิดเผยว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม ปัจจุบันมีสมาชิก 169 ราย พื้นที่จำนวน 4,984 ไร่ มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข 41, พันธุ์ พิษณุโลก2 ชัยนาท 1, ขาวดอกมะลิ 105 และการผลิตข้าวเพื่อการแปรรูปพันธุ์ ชัยนาท 1, พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และการผลิตข้าวเพื่อการแปรรูปพันธุ์ ชัยนาท1 พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาข้าวเป็นหลัก เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ทำพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวของทางราชการ บางส่วนใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายฤดู ทำให้เมล็ดข้าวขาดคุณภาพและผลผลิตลดลง และใช้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ ซึ่งแต่ก่อนนั้นเกษตรกรมีการทำนา 3 ครั้งต่อปี เพราะคิดว่าน่าจะได้ผลผลิตข้าวในรอบปีมากกว่าการทำนาปีละ 2 ครั้ง ซึ่งขาดการพักดินหรือการเตรียมดินให้เหมาะสม ร่วมถึงการปลูกข้าวไม่ตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงส่งผลให้บางฤดูประสบปัญหาโรคแมลง ความเสื่อมถอยของศักยภาพการให้ผลผลิตของดินและพันธุ์ข้าวที่มีการปลูกอย่างต่อเนื่อง.

สล็อต