หนี้พุ่ง! ธ.ก.ส. แจงหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเกษตร ครึ่งหลังปี 61 ขยับเพิ่ม 1.3%

25 มี.ค. 2562 นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตร ในช่วงครึ่งหลังปี2561 (ก.ค.-ธ.ค.) ว่า มีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนเกษตรไทยต่อจีดีพีอยู่ที่ 18.12%ปรับตัวลดลงจากปีก่อน 4.13% เนื่องจากอัตราการขยายตัวของมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจประจำปี ยังคงสูงกว่าการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนเกษตรกร โดยประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจ ปี 2561 อยู่ที่ 4% เป็นผลจากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มของรายได้ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย “แม้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนเกษตรจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามพฤติกรรมการก่อหนี้ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้น้อยที่กู้หนี้เต็มวงเงินแล้วและมีภาระผูกพันกับหนี้หลายสัญญา ซึ่งอาจมีการก่อหนี้นอกระบบที่จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนเกษตรและการเติบโตของเศรษฐกิจได้ในระยะต่อไป” นายสมเกียรติ กล่าวสำหรับผลการสำรวจสถานการณ์ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรครึ่งหลัง ปี 2561 โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ จำนวน 980 ราย พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีรายได้รวมเฉลี่ย 295,420 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน1.9%และมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อครัวเรือน 240,680 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.1% ส่งผลให้มีสัดส่วนรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 1.23 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย 0.8% และพบว่าครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ 66.2% มีการออมเงิน โดยมีสัดส่วนการออมที่ 6.4% ของรายได้ทั้งหมด มีการออมเงินเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธ.ก.ส. อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค สลากออมทรัพย์ฯ และกองทุนทวีสุข

สล็อตออนไลน์

ขณะเดียวกันเกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 135,220 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.3% โดยหนี้ส่วนใหญ่กว่า 89.1% เป็นหนี้ในระบบ ส่วนหนี้นอกระบบมีเพียง 10.9% โดยปริมาณหนี้นอกระบบปรับตัวลดลงจากปีก่อน18.5% ส่วนภาระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็น45.77% ปรับตัวลดลงจากปีก่อน 0.61% แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเสถียรภาพของภาคครัวเรือนที่กำหนด ณ ระดับ 40% ซึ่งสะท้อนว่า ครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ยังมีโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น
นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า รายได้ภาคเกษตรที่เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะการจ้างงานในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย และราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งมาตรการเพิ่มรายได้ครัวเรือนเกษตรกรของ ธ.ก.ส. ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการลดภาระหนี้ ทั้งมาตรการลดภาระหนี้ในระบบของ ธ.ก.ส. อาทิ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ และโครงการขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ (3 ปี) และมาตรการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของ ธ.ก.ส. มีบทบาทสำคัญในการช่วยลดภาระหนี้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ไม่สูงมาก และการก่อหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า โดยส่วนใหญ่นำไปใช้เพื่อลงทุนสร้างรายได้และซื้อทรัพย์สินเพื่อประกอบอาชีพซึ่งถือเป็นหนี้ที่มีคุณภาพ ประกอบกับครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ให้ความระมัดระวังในการก่อหนี้ใหม่ ส่งผลให้ภาระหนี้สินต่อเดือนของครัวเรือนเกษตรกรลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่มาก จึงทำให้สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือนปรับตัวลดลงจากปีก่อน

jumboslot

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องให้ความสำคัญต่อคุณภาพหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในครัวเรือนที่มีการกู้หนี้เต็มวงเงินหลักประกันและครัวเรือนที่มีภาระผูกพันกับหนี้หลายสัญญา ซึ่งอาจมีพฤติกรรมในการก่อหนี้นอกระบบเพิ่มเติม ประกอบกับความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรและภัยธรรมชาติ ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงกดดัน การขยายตัวของรายได้ภาคการเกษตร และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ในอนาคต
[“สนธิรัตน์”เผยลงพื้นที่น้ำท่วมสกลฯ กำชับพาณิชย์จังหวัดดูแลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน-ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด]
“สนธิรัตน์” เผยลงพื้นที่น้ำท่วมสกลฯ ได้กำชับพาณิชย์จังหวัดดูแลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด อีกทั้งหากเกษตรกรมีสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้ พร้อมให้ความร่วมมือหาช่องทางระบายสินค้าเพื่อสร้างรายได้หลังน้ำลด

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมกว่า 18 อำเภอ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ว่า ตนได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารลงพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ด้วย อีกทั้ง ได้กำชับพาณิชย์จังหวัดให้ความสำคัญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า สินค้าเกษตร อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้เดือดร้อน

เครดิตฟรี

โดยได้ให้ดูแลออกตรวจสอบราคาสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการกักตุนสินค้า และให้มีการกำกับติดตาม ดูแลปริมาณสินค้าเพื่อให้เพียงพอ อีกทั้ง ได้มีการจัดเตรียมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ ภายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ โดยร่วมกับห้างสรรพสินค้โรบินสัน สาขาสกลนคร ท็อป ซุปเปิร์มาเก็ต สยามแม็คโคร เปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าราคาถูก และจัดมุมธงฟ้า จำหน่ายสินค้าลดราคา 10-20% เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

“สินค้าที่ได้นำมาจำหน่าย ได้แก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม เป็นต้น พร้อมกันนี้ โดยห้างดังกล่าวได้มีบริการจัดส่งสินค้าเพิ่มจากส่วนกลาง และจังหวัดใกล้เคียง เพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอ และไม่ขาดแคลน สำหรับการจัดธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม กำหนดจัดงานไว้ที่ 10 ครั้ง ในเขตอำเภแที่ประสบปัญหา”

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร หลายพื้นที่ น้ำจะเริ่มลดแล้ว แต่ยอมรับว่ายังมีพื้นที่บางส่วนที่ยังได้รับผลกระทบยังมีน้ำขังในพื้นที่ 6 อำเภอ 12 หมู่บ้าน ขณะที่พื้นที่การเกษตรที่เสียหาย เบื้องต้นมีพื้นที่นาข้าวเสียหายประมาณ 659,380 ไร่ พื้นที่พืชไร่ เสียหายประมาณ 15,810 ไร่ และพืชสวน เสียหายประมาณ 2,347 ไร่ พื้นที่ปศุสัตว์ เสียหาย 17 อำเภอ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 220 ราย เป็นต้น

สล็อต

นายสนธิรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีความกังวลและเป็นห่วงเกษตรกร และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อภายหลังน้ำลดจะทำอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว เบื้องต้น ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หากเกษตรกร ประชาชน มีสินค้าหรือพืชไร่ พืชสวน ที่สามารถขายได้ ก็ให้ประสานเจ้าหน้าที่ โดยจะให้จัดเตรียมหรือหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้ เพื่อสร้างรายได้ให่กับประชาชนภายหลังน้ำลด นอกเหนือจากความช่วยเหลืออื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการไปแล้ว