คลัง ยืดเวลาจ่ายหนี้สินเชื่อฉุกเฉิน 12 เดือน ออกสินเชื่อ 1 หมื่นล้าน อุ้มท่องเที่ยว

คลัง ออกมาตรการขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 12 เดือน เดิม 6 เดือน สำหรับอาชีพอิสระกู้เงินฉุกเฉิน แบงก์ ธ.ก.ส.-ออมสิน พร้อมจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “SME มีที่ มีเงิน” อุ้มภาคท่องเที่ยวอีก วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ นำไปสู่การออกประกาศพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีการสั่งปิดสถานที่และระงับการให้บริการของสถานบริการ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) เนื่องจากเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง
เกษตรฯ ใช้อะกรี-แมพปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสม 200,000 ไร่ คาดเปิดใช้อะกรี-แมพโมบายบนระบบ ios เดือนก.ย.นี้ ชี้คนทั่วไปพอใจให้ 4.3 จากเต็ม 5 คะแนน

สล็อตออนไลน์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาแผนที่การเกษตร(อะกรี-แมพ) ในระบบออนไลน์ หรือ อะกรี-แมพโมบาย โดยการนำเอาข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินไปใส่ในแอพพลิเคชั่น เพื่อทำให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชในพื้นที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้สอดคล้องกับตลาดได้

สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้นำแผนที่อะกรี-แมพ มาปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมแล้วประมาณ 200,000 ไร่ นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับหลายโครงการ อาทิ จังหวัดสระแก้วที่มีพื้นที่แห้งแล้ง แต่เดิมทำการเกษตรก็ให้เปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์แทน พื้นที่บางส่วนที่ปลูกข้าว ก็อาจจะมีการลดไม่ให้ปลูกข้าวมากเกินไปให้ปลูกอื่นแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้เกษตรกรหลายพื้นที่ได้เอาแผนที่อะกรี-แมพมาวางแผนในการดำเนินการด้านการเกษตรด้วย

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดให้ใช้อะกรี-แมพโมบาย 2 เดือนแล้วในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งคาดว่าอีก 1 เดือนหรือภายในเดือนก.ย. จะสามารถเปิดใช้งานในระบบปฏิบัติการไอโอเอสได้ โดยจากข้อมูลปัจจุบันมีผู้โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วกว่า 5,000 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีคนใช้งานแล้วกว่า 10,000 ครั้ง อย่างไรก็ตามอะกรี-แมพโมบาย มีคนให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนนมากที่สุด เนื่องจากเข้าใจข้อมูลบนแอพพลิเคชั่น

jumboslot

“การที่จะดูว่าเกษตรกรมาใช้แอพลิเคชั่นนี้หรือไม่ จะสังเกตุจากการปักหมุดในพื้นที่ และการเสริ์ชหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปีหน้าตั้งเป้าจะให้มีข้อมูลคาดการณ์มากกว่านี้ อาทิ ผลผลิตให้แม่นยำ ด้านราคาที่อิงตลาดตามจริง เป็นต้น ซึ่งการที่จะทำให้อะกรี-แมพ ประสบความสำเร็จ รัฐบาลต้องกำหนดนโนบายให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามข้อมูลในแอพพลิเคชั่นจะมีการคาดการณ์ถึงระดับจังหวัดและอำเภอ ลงลึกข้อมูลไปในพื้นที่นั้นๆ ไม่ได้คาดการณ์โดยรวมทั้งประเทศซึ่งจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดยข้อมูลที่มีความแม่นยำ คือ ดิน อากาศ และน้ำ เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันแปรไม่มาก”
นายอาคม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง มาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท (แห่งละ 20,000 ล้านบาท) ให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระหรือเกษตรกรรายย่อย อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน

โดยขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปเป็นไม่เกิน 12 เดือน จากเดิม 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. กำหนด พร้อมทั้งขยายระยะเวลากู้ออกไปเป็นไม่เกิน 3 ปี จากเดิม 2 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply Chain โดยใช้ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน และไม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปีในปีแรก ร้อยละ 0.99 ต่อปีในปีที่ 2 และร้อยละ 5.99 ต่อปีในปีที่ 3 รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

“กระทรวงการคลังมั่นใจว่าการดำเนินมาตรการด้านการเงินดังกล่าวจะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของประชาชน และช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงาน เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมมาดูแลเศรษฐกิจไทยอย่างทันท่วงทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป” นายอาคม กล่าว
[เกษตรฯนำร่องนวัตกรรม Agri-map Mobile ระบบ ISO ปรับพื้นที่เพาะปลูก 2 แสนไร่ ก.ย.นี้]
เกษตรฯ ใช้อะกรี-แมพปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสม 200,000 ไร่ คาดเปิดใช้อะกรี-แมพโมบายบนระบบ ios เดือนก.ย.นี้ ชี้คนทั่วไปพอใจให้ 4.3 จากเต็ม 5 คะแนน

เครดิตฟรี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาแผนที่การเกษตร(อะกรี-แมพ) ในระบบออนไลน์ หรือ อะกรี-แมพโมบาย โดยการนำเอาข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินไปใส่ในแอพพลิเคชั่น เพื่อทำให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชในพื้นที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้สอดคล้องกับตลาดได้

สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้นำแผนที่อะกรี-แมพ มาปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมแล้วประมาณ 200,000 ไร่ นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับหลายโครงการ อาทิ จังหวัดสระแก้วที่มีพื้นที่แห้งแล้ง แต่เดิมทำการเกษตรก็ให้เปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์แทน พื้นที่บางส่วนที่ปลูกข้าว ก็อาจจะมีการลดไม่ให้ปลูกข้าวมากเกินไปให้ปลูกอื่นแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้เกษตรกรหลายพื้นที่ได้เอาแผนที่อะกรี-แมพมาวางแผนในการดำเนินการด้านการเกษตรด้วย

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดให้ใช้อะกรี-แมพโมบาย 2 เดือนแล้วในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งคาดว่าอีก 1 เดือนหรือภายในเดือนก.ย. จะสามารถเปิดใช้งานในระบบปฏิบัติการไอโอเอสได้ โดยจากข้อมูลปัจจุบันมีผู้โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วกว่า 5,000 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีคนใช้งานแล้วกว่า 10,000 ครั้ง อย่างไรก็ตามอะกรี-แมพโมบาย มีคนให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนนมากที่สุด เนื่องจากเข้าใจข้อมูลบนแอพพลิเคชั่น

สล็อต

“การที่จะดูว่าเกษตรกรมาใช้แอพลิเคชั่นนี้หรือไม่ จะสังเกตุจากการปักหมุดในพื้นที่ และการเสริ์ชหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปีหน้าตั้งเป้าจะให้มีข้อมูลคาดการณ์มากกว่านี้ อาทิ ผลผลิตให้แม่นยำ ด้านราคาที่อิงตลาดตามจริง เป็นต้น ซึ่งการที่จะทำให้อะกรี-แมพ ประสบความสำเร็จ รัฐบาลต้องกำหนดนโนบายให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามข้อมูลในแอพพลิเคชั่นจะมีการคาดการณ์ถึงระดับจังหวัดและอำเภอ ลงลึกข้อมูลไปในพื้นที่นั้นๆ ไม่ได้คาดการณ์โดยรวมทั้งประเทศซึ่งจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดยข้อมูลที่มีความแม่นยำ คือ ดิน อากาศ และน้ำ เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันแปรไม่มาก”