เกษตรกรฟังทางนี้! แจ้งความเสียหาย “ประกันข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ได้แล้วผ่านแอปฯ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกร ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี และประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้ในการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจากมือถือ ผ่านแอปฯ “มะลิซ้อน” และ “รีคัลท์” ที่ช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการรายงานความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ช่วยเก็บข้อมูลเกษตรกร รูปภาพความเสียหายพร้อมตำแหน่งสถานที่ประสบภัยพิบัติได้ทันที และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยได้อย่างครอบคลุม ซึ่งสามารถดาวนโหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สล็อตออนไลน์

ขั้นตอนดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน” เพื่อรายงานความเสียหายประกันภัยข้าวนาปี มีเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและลงทะเบียน ล็อกอินได้ผ่าน Facebook หรือ Line หรือเบอร์มือถือ หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบได้แล้วกรอกข้อมูล และสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

2.วาดแปลง โดยกดปุ่ม “เพิ่มแปลง” เพื่อกำหนดจุดตามขอบของแปลงเพาะปลูกของท่าน จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่แปลงทั้งหมด เมื่อเต็มแปลงแล้วให้กดเครื่องหมาย “ถูก” และกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนและกดปุ่มเพิ่มแปลง (แม้ว่ายังไม่เกิดภัยก็บันทึกข้อมูลแปลงเพาะปลูกไว้ได้เลย)

3.บันทึกข้อมูลความเสียหาย

– เปิดแอปแล้วกดปุ่มสัญลักษณ์รูป “เอกสาร” บริเวณด้านล่าง

– กรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วน

jumboslot

– กดเพิ่มภาพถ่ายและถ่ายภาพพื้นที่แปลงที่เสียหาย (เห็นฟ้า, เห็นนา, เห็นดิน)

– เลือกประเภทภัยและระบุข้อมูลวันที่ให้ครบถ้วน

– กดเลือกแปลงที่เสียหายและส่งรายงานความเสียหาย

เมื่อบันทึกข้อมูลของท่านสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

หมายเหตุ: กรณีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จะต้องใช้ข้อมูล กษ.02 เพื่อการประกันภัยในการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน และกรณีพื้นที่ไม่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สมาคมประกันวินาศภัยจะใช้ข้อมูลที่ท่านบันทึกไว้ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประเมินความเสียหายและใช้พิจารณาช่วยเหลือต่อไป

ขั้นตอนดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “รีคัลท์” เพื่อรายงานความเสียหายประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและลงทะเบียน ล็อกอินได้ผ่าน เบอร์มือถือ หลังจากนั้นกรอกข้อมูลชื่อ–นามสกุล และสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

2.วาดแปลง โดยกดปุ่ม “เพิ่มแปลง” เพื่อกำหนดจุดตามพื้นที่ขอบแปลงเพาะปลูกของท่าน จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่แปลงทั้งหมด เมื่อเต็มแปลงแล้วให้กดปุ่มเสร็จสิ้น และเลือกชนิดของพืช กรอกข้อมูลวันที่ทำการเพาะปลูกให้ครบถ้วน และยืนยันข้อมูล

3.บันทึกข้อมูลความเสียหาย

– กดปุ่มรายงานความเสียหาย เลือกรายงานใหม่

– ใส่ข้อมูลให้ครบทั้ง 3 ส่วน

เครดิตฟรี

– กดปุ่ม + เลือกถ่ายภาพให้เห็นฟ้า เห็นไร่ เห็นดิน และกดบันทึก

– บันทึกรายละเอียดความเสียหาย เลือกประเภทภัย ระบุข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน

– เลือกแปลงที่เกิดความเสียหาย

– กดปุ่มตกลงไปจนกว่าจะเจอหน้าจอแสดงข้อความสำเร็จ

หมายเหตุ: กรณีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จะต้องใช้ข้อมูล กษ.02 เพื่อการประกันภัยในการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน และกรณีพื้นที่ไม่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สมาคมประกันวินาศภัยจะใช้ข้อมูลที่ท่านบันทึกไว้ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประเมินความเสียหายและใช้พิจารณาช่วยเหลือต่อไปนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า “เกษตรกรสามารถถ่ายรูปพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายผ่านแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้เอง จากจุดแปลงนาหรือแปลงข้าวโพดที่เกิดความเสียหายส่งไปยังระบบฐานข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วขึ้น โดย ธ.ก.ส. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย สามารถติดตามความเสียหายได้แบบ real-time ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ จะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญเพื่อปรับปรุงรูปแบบการประกันภัยข้าวนาปีและการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น จะช่วยลดปัญหาในการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนและสร้างวิถีใหม่ในการทำเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรไทย ทั้งยังช่วยต่อยอดการเป็น Smart Farmers แบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้การประกอบอาชีพการเกษตรในประเทศไทยนั้นมีความยั่งยืน”

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนารูปแบบของโครงการประกันภัยพืชผลให้มีความเหมาะสมกับเกษตรกร มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการรายงานความเสียหายและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 นี้

สมาคมฯ ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการสำรวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติของแปลงนาซึ่งเกษตรกรสามารถถ่ายรูปรายงานความเสียหายได้เองทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี และแอปพลิเคชัน “รีคัลท์” สำหรับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควบคู่ไปกับการประเมินความเสียหายโดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของภาครัฐ หากเกษตรกรในโครงการได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทั้งในกรณีที่อยู่ในเขต และนอกเขตพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินก็สามารถรายงานความเสียหายได้ทันทีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

สล็อต

ทั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้กำหนดจัดการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และใช้งานได้อย่างถูกต้องต่อไป

โดยจัดอบรมขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสงขลา ตามลำดับ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้และคลิปวิดีโอ แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหายดังกล่าว เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรได้รับทราบ และสามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่ และสามารถดาวน์โหลดทั้ง 2 แอปพลิเคชันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นายอานนท์กล่าว