ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวโพด รอบใหม่เริ่ม 20 พ.ย.

ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ จำนวนกว่า 452,000 ครัวเรือน วงเงินประมาณกว่า 1,800 ล้านบาท เริ่มจ่ายเงินรอบแรก 20 พฤศจิกายน นี้ เข้าบัญชีเกษตรกรที่เปิดไว้กับ ธ.ก.ส. พร้อมเสริมเงินทุนหมุนเวียนผ่านสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงินกู้รวม 1,500 ล้านบาท

สล็อตออนไลน์

​นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนิน “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64” เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ที่แน่นอน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 452,000 ราย วงเงินงบประมาณ 1,867 ล้านบาท ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ณ ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินประกันรายได้ดังกล่าวเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

” โดยจะมีการจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาครั้งแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ แปลงปลูกข้าวโพดแปลงใดแปลงหนึ่งสามารถรับสิทธิ์ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ได้แปลงละ 1 ครั้ง ในรอบเพาะปลูกวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น เพื่อมิให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ”

jumboslot

นอกจากนี้ ยังได้มีมาตรการคู่ขนานผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร ปี 2563/64 วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจำหน่ายต่อ แปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก วงเงินสินเชื่อ กรณีสหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรกลุ่มละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน เริ่มจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564
[ธ.ก.ส.ยืนยันจ่ายเงินประกันรายได้ครบทุกรายภายในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้]
นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเร่งรัดจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร จึงต้องเร่งรัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 63/64 จำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนับแสนบล้านบาท เพื่อให้ชาวนามีค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลังจากได้โอนเงินจ่ายไปแล้ว 1.42 ล้านราย เป็นเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ เตรียมโอนเงินให้กับเกษตรกร ซึ่งตกค้างในงวดที่ 2-4 อีก 2.4 ล้านราย วงเงิน 2.04 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือทยอยจ่ายให้ครบทุกรายภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้

เครดิตฟรี

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อราย หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย ขณะนี้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา จำนวน 4.56 ล้านราย รวมเป็นวงเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายกรอบวงเงินจากเดิม 1.8 หมื่นล้านบาท เป็น 4.5 หมื่นล้านบาท ทำให้เกษตรกรได้รับเฉลี่ยจากทั้งสองโครงการสูงถึง 55,000 บาทต่อราย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังพร้อมให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อดูแลเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเพิ่มเติม เริ่มปล่อยสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายประมาณ 5 แสนราย ช่วงแรกมีชาวนาเข้าโครงการประมาณ 2 แสนราย เป้าหมายการจ่ายสินเชื่อจำนวน 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก ณ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งข้าวเปลือกชนิดสีได้ต้นข้าวต่ำกว่า 20 กรัม ไม่รับเข้าร่วมโครงการ และข้าวหอมมะลิจะมีเมล็ดข้าวแดงได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ไม่เกิน 22 เมล็ดใน 100 กรัม) กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตัน ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต 23 จังหวัด ตั้งแต่ 10,400-11,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมมะลินอกเขต 23 จังหวัด ตั้งแต่ 8,900-9,500 บาทต่อตัน ข้าวเจ้า 5,400 บาทต่อตัน ข้าวหอมปทุม 7,300 บาทต่อตัน และข้าวเหนียว 8,600 บาทต่อตัน วงเงินรวม 15,284 ล้านบาท

โดยเกษตรกรกู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 และภาคใต้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564 กำหนดชำระคืนเงินกู้ภายใน 5 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับเงินกู้ โดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย

สล็อต

และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยให้สถาบันเกษตรกรเข้ามามีบทบาทในการช่วยดูดซับปริมาณข้าวเปลือกในตลาด โดยรวบรวมและรับซื้อข้าวจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป นำมาเก็บรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรอการขายหรือนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยสถาบันเกษตรกรจะได้รับวงเงินกู้ตามศักยภาพ แผนธุรกิจ และไม่เกินวงเงินที่นายทะเบียนกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2564 กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ตามรอบธุรกิจแต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ